UN ပၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေထိုင် ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ၼႆႉ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တွမ်ႇ ဢႅၼ်ႇတရူး (Tom Andrews) ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်း UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိူင်ႉၼႆယူႇ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ တေဢဝ်ၽွၼ်းလီမႃးၸူး ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇမၢင်ဢၼ် ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈယူႇသေတႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈမၢင်ဢၼ် ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ မီး (56) ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းရၶႅင်ႇ မီး (9) ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ မိူင်းတႆး မီး (6) ၸႄႈဝဵင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆဝႃႈၼႆ။

Tom Andrews လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ၊ ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸုမ်း UN ၸင်ႇလႆႈၵမ်းၵမ်းပၼ်ၾၢင်ႉယူႇ၊ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သင်သေ ထုၵ်ႇလီဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း