UN ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ 2

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ 2 ၼၼ်ႉသေ UN ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNSC) ႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 January 2022 ပီႊၼႃႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) မီးဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၿူဝ်ႇၵၼ်ႇ ပတ်ႉၸ်ၵိူဝ်ႇ  (Volkan Bozkır)  လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 June 2021 တေထိုင်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ မၵ်းမၼ်ႈႁပ်ႉႁွင်း ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations-UN) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေယွၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2) တႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢႃႇယုတၼ်းႁဵင်း ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေသုတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် December 2021 ၼႆႉၼႆလႄႈ လွင်ႈဢၼ် UNSC ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ 2 ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းတီႈဝႆႉဝၢင်းၸႂ် လႄႈ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတၼ်းႁဵင်းၵႂႃႇ ၼင်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယု 72 ပီႊ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပေႃႇတူႇၵီႇ ၼႂ်းပီႊ1995 -2000၊ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ၼႂ်းပီႊ 2005 – 2015 လႄႈ တႄႇၶဝ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း