UNHCR ဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈၽေးမီးထိုင် သွင်သႅၼ်ပၢႆ

UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လမ်းတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ မီးထိုင်ၵႂႃႇ 200,800 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15  September 2021  (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သေ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းပႅတ်ႇ 18% ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ UNHCR ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မီး 22,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 15,000 ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇ လႄႈ မၼိပူႇရ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 21,000 လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉ တႃႇ 18,000 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် September 2021 ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ UNHCR ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNHCR ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 300,000 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း