UNHCR ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 1.2 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈဢထမ်ႇထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေလႆႈပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး 10 ပီႊထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း ပီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင်မွၵ်ႈ 1.2 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ ဢၼ်လီမွင်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁူမ်ႈပႃး ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးၼႆၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉတူၵ်းၵိၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇထႅင်ႈယူႇၼႆ UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾီႇလိပ်ႇပူဝ်ႇ ၵရၼ်ႇတီႇ Filippo Grandi ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း UNHCR လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီး 89 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈပီႊပီႊယူႇယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊၼႆႉသမ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈယူႇၶရဵၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵႂႃႇထိုင် 100 လၢၼ်ႉပၢႆ ပႃးတင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း