UNICEF လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆသေ  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တီႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Stéphane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ် UNICEF ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2021 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင် Martial law တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိပ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမၢႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉၼိုင်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ႁိုဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Stéphane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးယူႇ 797 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းမၼ်းယူႇလႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီးယူႇႁူဝ်ႁဵင်ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ် မၼ်း လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သွၼ်ႈသေႃႉယူႇၸွမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ပႃႇ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ယင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း