WHO တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ Tedros Adhanom Ghebreyesus ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (World Health Organization – WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ၶိုၼ်ႈယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ လႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးယဝ်ႉသေ တေၶၢႆ ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း တူၺ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းပႃႇလင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး 26 October 2020 ၼႆႉ Tedros Adhanom Ghebreyesus ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်တိုၵ်ႉတေၶတ်းၸႂ် ယူတ်းယႃ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းၸိူဝ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ၽဵင်ႇပဵင်း ၼင်ႇပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Tedros Adhanom Ghebreyesus သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၼ်းဢွၼ်တၢင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝမၼ်းၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလႂ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးယႃႈယႃ ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇတီႈ ထုၵ်ႇတၢင်း လႄႈႁႂ်ႈမၼ်းတိူဝ်ႉယမ်လႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးလၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉလႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၵူၺ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉၵေႃႈ တေယူႇၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၶၢဝ်းႁိုင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈမႃး ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း လုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇယဝ်ႉ 1 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် ၸၢမ်းယူႇမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၼၼ်ႉ မီးယူႇႁူဝ်သိပ်းမၼ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈသိပ်းၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၽႅဝ်ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈထီႉသၢမ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းႁူဝ်ႁဵင်ၶဝ်ႈၸၢမ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉယူႇဝႃၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ထႅင်ႈလၢႆလၢႆႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၶွမ်ႇပၼီႇၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းသေ  ဢၼ်တိုၵ်ႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းဢၼ် ဢမ်ႇပေႃးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတင်ႈၶူင်းၵၢၼ် COVAX သေ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၸႂ်ႉၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉလႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉငိုၼ်းၵွင်ႇၵၢင် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ လႄႈ ၵူၼ်းတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လူဝ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ လႄႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ မိူင်းဢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၶဝ် တူၺ်းထိုင်ပႃး မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းမိူင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း AFP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း