တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸူႉတွမ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸူႉတွမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆသေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃဢႅပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးမမ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၼဵင်ႈယမ်း (သျူးသျႄး)၊ ၵေႃႇၽီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လွႆႁူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တင်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တီႈလွႆႁူၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈၸုမ်းဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် မိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လွႆႁူၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း