တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပလႄး (Pale – PDF ) မူၵ်းတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 4

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Pale PDF Headquarters ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမူၵ်းတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 222 ၊ ၶမယ 386 ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 120 ၼႆႉ ၽွင်းလုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းတၢႆႇပိၼ်ႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၵျေးၼိၼ်းၵျီး တီႈသၼ်ၽၢႆ မၢႆ−6 ၼႂ်းဝဵင်းပလႄး၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၽၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ မူၵ်းတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ် တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပလႄး၊ တပ်ႉၵွင် (1) ဝဵင်းပလႄး၊ တပ်ႉၵွင် (2) ၊ Myaing Hero Generation၊ Guerilla Ranger လႄႈ Local PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ မူၵ်းတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ထွႆဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 13 April 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇမႃႉထီးလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 April 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 မူင်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်းပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႉပူၺ်း၊ ဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ၽၢႆႇလႂ်လူႉတၢႆ ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႆႈတႅတ်ႈတေႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း