တိုၵ်ႉၶဝ်ႈပီႊမႂ်ႇၵူၺ်း ယူးရူပ်ႇပေႃးမႆႈယဝ်ႉ

တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ  တႄႇၶဝ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2023 ၵူၺ်း ၼႂ်းယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးမႆႈမိူၼ်ၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တိုၵ်ႉႁႃၶဝ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2023 မႃးၵူၺ်း ႁႅင်းမႆႈသမ်ႉပေႃးမႆႈၵႂႃႇၸွတ်ႇတူဝ်ႈယူးရူပ်ႇယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၶိုၼ်ႈပီႊမႂ်ႇမႃး၊ မိူင်းၼႂ်းပွတ်းယူးရူပ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈထူပ်းႁႅင်းမႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2023 ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶျႅၵ်ႉ၊ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ ၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ ပေႇလႃႇရုတ်ႉသ်၊ လီထူဝ်းၼီးယႃး၊ တဵၼ်းမၢၵ်ႇ၊ လၢတ်ႉဝီးယႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၶၢဝ်းၼႆႉ မီးမူၺ်တူၵ်းသေတႃႉ ပီႊၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းမႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈ ပဵင်းတၢၼ်ႇၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 January 2023 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇတီႈ 20-19°C ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၽၢႆႇတင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းမႆႈသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁႅင်းမႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တင်း ႁႅင်းမႆႈဢၼ်မီးယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵ ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇလင်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႅင်းမႆႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းမႆႈဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇဢႅပ်ႉၾရိၵ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇတၢင်းယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႆႈမႃးဢမ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇၸႂ်လႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်။ ၽၢႆႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉတႄႉ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼၼ်ႉ တေၵႆႉၵႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁႅင်းမႆႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆလၢႆ တႄႇၸဵမ်လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမႆႈၼၼ်ႉ မႆႈႁႅင်းမႃးတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း