တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လႄႈ လွႆလႅမ်

CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈၵႃး MITSUBISHI OUTLANDER ဢၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇမျၢတ်ႈ ဢႃႇယု 25 ပီႊ ႁေႃႈမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်း ၵုၼ်ႁဵင်−ၵႃလိ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 38 ၵွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၼမ်ႉၼၵ်းမီး 12.654 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 1,518 သႅၼ်ပျႃး၊ ယႃႈလမ် 8 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 24 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: CCDAC Myanmar

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တင်ႈလၢၼ်ႇၵူၼ်ႇထတ်းယူႇၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယႃႈမ 200,000 မဵတ်ႉ ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 600 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း 4 ၵေႃႉ 1. လႃႉၵျေႃႇမွင်ႇ ဢႃႇယု 34 ပီႊ၊ မိၼ်းတဵင်းထုၼ်း ဢႃႇယု 41 ပီႊ၊ မွင်ႇလႃႉ ဢႃႇယု 32 ပီႊ လႄႈ ထေးဢွင်ႇ ဢႃႇယု 35 ပီႊ ဢိၵ်ႇပႃး ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ယိုတ်းသိမ်းလႆႈတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လႄႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ယဝ်ႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း