တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၵႅတ်ႉတမိၼ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,550 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅတ်ႉတမိၼ်း (Ketamine) ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,550 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်း ဢၢႆႈထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၵႅတ်ႉတမိၼ်း 30 Kg (ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,550 သႅၼ်ပျႃး၊ ၵွင်ႈ M 22 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 7 လုၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 1 ဢၼ်၊ ၾူၼ်း 5 လုၵ်ႈ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 4 လမ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၢႆႈၵႅင်း (ၶ) ၵႅင်းႁွင်၊ ဢၢႆႈၵႅင်း၊ ဢၢႆႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးၼုတ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ် ဢၢႆႈထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၶမ်း ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 200,000 မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600 သႅၼ်ပျႃး၊ လူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၸိင်ႇပၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ဢၢႆႈထုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:45 မူင်းသမ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 4,000 မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သႂ်ႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းငူၺ်ႇ ဢႃႇယု 40 ပီႊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း