တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇတင်းၼမ် တီႈမူႇၸေႊ

CCDAC Myanmar ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 330 သႅၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:35 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ-လႃႈသဵဝ်ႈ သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 2.2 kg (ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ) ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 330 သႅၼ်၊ လူတ်ႉၵႃး LANDCRUISER 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) 1 လုၵ်ႈ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တဵင်ႇၵျႃးသျဵင်ႇ ဢႃႇယု 40 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မီးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တေသိုပ်ႇ ၸွပ်ႇထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၶ) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢႆႈမီႇ ဢႃႇယု 38 ပီႊ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁႄႉၵိုတ်း ၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈဢၢႆႉသ် Methamphetamine ဢၼ်သႂ်ႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ 10 Kg ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 800 သႅၼ်၊ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း