တဵၼ်းမၢၵ်ႇ တေၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငၢမ်းယဵၼ် ၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်း

Lars Løkke Rasmussen ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းတဵၼ်းမၢၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ တဵၼ်းမၢၵ်ႇသ် တေၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈဢၼ်တေႁႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵႄႈၵၢင် ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ် July 2023 ၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၶႄႇ − ဢိၼ်းတီးယႃး − ပရႃႇသီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

Lars Løkke Rasmussen ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၼႂ်းဝဵင်းလူင် brussels ၸိုင်ႈမိူင်း Belgium ၼႂ်းယူးရူပ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ “ႁဝ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ် သၢင်ႈပၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလီမီး ဢူၺ်းလီယူႇၶရဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူၺ်း ဢူၺ်းလီတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်း လီၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်မၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်သူၼ်ၸႂ် လႄႈ ၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိၼ်းတီးယႃး − ၶႄႇ − ပရႃႇသီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇရၢတ်ႉသျႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဝႆႉလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇ သင်ဝႃႈၽၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸိူင်ႉၼႆၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈလီတႄႉတႄႉ ၽၢႆႇတၢင်းတဵၼ်းမၢၵ်ႇ ယိုၼ်ယၼ် တေပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း