တူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီႊ ယွၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 5,000 ပျႃး

ယိင်းသၢဝ်ဝဵင်းၶမ်းတီး ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း PDF ၼႆသေ ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီႊ လႄႈ ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇႁူႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မဢေးတီႇရိ (ႁွင်ႉ) ၽူးၽူး ဢႃႇယု 27 ပီႊၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸုမ်း PDF တႃႇ 5,000 ပျႃး လူၺ်ႈသူင်ႇၽၢၼ်ႇတၢင်း KBZ Pay သေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်လႄႈ လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2022 ၼႆယဝ်ႉ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 November 2022 ၶိုၼ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇမၼ်းၼၢင်း ႁႂ်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ 10 ပီႊ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ (ပူၵ်ႉမ) 50 (ၺ) ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၽူးၽူး လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလူႇငိုၼ်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ၊ တၢင်းၽၢႆႇဢူးဢေးၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်သေ တီႉၺွပ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈတေႃႇသူႈၶတီးယူႇဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းၼႃႇတေႃႇသူႈယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်ယဝ်ႉ တေသုမ်းငိုၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ႁဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လီ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မသွင်းၼိၼ်းၽိဝ်ႇ ဢႃႇယု 19 ပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 (ၵလိၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်း PDF လူၺ်ႇသူင်ႇၽၢၼ်ႇတၢင်း KBZ Pay သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီႊမိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းပပ်ႉပၵ်းပိူင်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း တီႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 3 ပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် တူၵ်းၶွၵ်ႈတေႃႇၸူဝ်ႈ လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း