တႅင်ၸမ်ႇပူႇပီႊၼႆႉ သူင်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းၶႄႇ တၢၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတႅင်ၸမ်ႇပူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူင်ႇၶဝ်ႈၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တၢၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇယွမ်း သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xinhua လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ သုၼ်ၵၢင်ၵႃႉၶၢႆမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 113,000 တၢၼ်ႇ  ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 7,048 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆ တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ပၼ်မိူင်းၶႄႇ လႆႈၼမ်လႄႈ ပဵၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇဢၼ်ၶႄႇၶဝ်လူဝ်ႇ ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း