ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၽႆးမႆႈ 4 ၵေႃႉ တီႈၵျွၵ်းမႄး

လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈဝႆႉ တီႈလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း (တူဝ်းၵဵၵ်ႉ) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2023 ယဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထီႉ 28 November 2023 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသေတၢႆဝႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ယူႇတီႈလႂ် ၼႆယင်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 4 ၵေႃႉၼႆႉယဝ်ႉ လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵေႃႈလူႉလႅဝ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉ 3 လမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ ယွၼ်ႉၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မၢင်တီႈၵေႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၵေႃႈမီး၊ တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း