ထႆႇဝၼ်ႇယိုၼ်ယၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႅၼ်ႈႁိူဝ်းသိုၵ်းလႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ထႆႇဝၼ်ႇယိုၼ်ယၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶွင်မိူင်းလႂ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ႁိူဝ်းတိုၵ်း လႅၼ်ႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ၶႄႇမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵုမ်းၵမ် လႄႈမီးသုၼ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ၊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တင်ႈၸႂ်ယႃႉၵဝ်းလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၶႄႇ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ ပဵၼ်ၶွင်ၶႄႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶွင်မိူင်းလႂ် လႄႈထႆႇဝၼ်ႇပၼ်ႁႅင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ႁိူဝ်းတိုၵ်း လႅၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်ႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉလႆႈ၊ သိုပ်ႇယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇမႃးလိူၵ်ႈပၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ယွၼ်ႉထႆႇဝၼ်ႇလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၶႄႇ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 ၼၼ်ႉ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ Yang Jiechi ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈပဵၼ်ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဢ‌မေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ ပၼ်ႁႃထႆႇဝၼ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၶႄႇ ယွမ်းလူင်း လႄႈသင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝူၼ်ႉၽိတ်း တႅပ်းတတ်းၽိတ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ပၼ်ႁႃတေၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၸွမ်းလင် ဝႃႈၼႆ။

Jake Sullivan ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႄႉယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်းလၢႆလိူၼ်မႃးၼႆႉ တူၺ်းမိူၼ်ၶႄႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လွမ်မႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ သင်ထႆႇဝၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸိုင် ၶႄႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈ ၽွင်းသူႇၸႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၸွႆႈထႆႇဝၼ်ႇ သင်ၶႄႇပူၼ်ႉပႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း