ထႆႇဝၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၸွမ်းၶႄႇ

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၸွမ်းၶႄႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇၼႄႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ပဵၼ်လမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ထႆႇဝၼ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Hai Kun ဢမ်ႇၼၼ် Narwhal ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ပီႊ လႄႈ  ပဵၼ်ႁိူဝ်း လမ်ၼမ်ႉ diesel ၊ ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတိုၼ်း 1,540 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ထႆႇဝၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉသၢင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈ မီးႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉတဵမ် 10 လမ်း။ ၼႂ်း 10 ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 လမ်း သမ်ႉပဵၼ်ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်သိုဝ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်း ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႄႇ လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇပႂ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပႄႇသိၾိၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း