ပရိယႄႇၸုမ်းသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆး (ႁိုဝ်) ပိူင်းၼႄ ပိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်း ၽႂ်လိတ်းလွတ်းလေႃလႄ

ပၼ်ႁႃလူင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ RCSS/SSA ၼႆႉ ငၢႆးဝႆႉၼင်ႇၽႆးၽိူင်းမႆႈၵႅပ်ႇသေ ဢမ်ႇမေႃ မွတ်ႇဝၢႆးယဵၼ်ႁၢႆသေပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတေပွင်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတေပႆႇပွင်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢၼ်သၢင်ႈပၼ်ႁႃဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင်ႉသေပွၵ်ႈ၊ ၽႂ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢၼ်ဢွၼ် ဢဝ် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း မႃးၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉတႄႉ လိူဝ်သေၵူၼ်း ႁူၼူၵ်ႇတႃမွတ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉပွင်ႇလီယူႇၼႆ ယုမ်ႇယမ်လႆႈယူႇ။

လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈတီႉ ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ လူလၢႆၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ သွၵ်ႈဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈလၵ်ႉလွမ်ယိုဝ်းၵိၼ်သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူဝ်ထူပ်းတႃႁၼ် ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႁူႉလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ။

လွင်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တႄႇသၢင်ႈမႃးၼႆ ၽၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉသေပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ပၢႆဢဝ်ပၼ်ႁႃလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပူဝ်ႉထႅင်ႈမူႇမုၵ်ႉၽုင်ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ၸင်းပႅင်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 27 April 2023 ဝၢႆး SSPP ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 59 ပီႊ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢႆႇ SSPP ၶဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမီးယူႇ 4−5 ၼႃႈလိၵ်ႈသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်း လွင်ႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် RCSS သၢင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇ SSPP ဢိၵ်ႇငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆဝႆႉ လႄႈ ပေႃးမႃးလူတူၺ်း ၼႂ်းၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် SSPP ႁူမ်ႇတူမ်းဝႆႉ တၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉပူဝ်ႉဝႆႉပၼ်ၽၢႆႇ RCSS လုမ်းလုမ်း တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

တီႈၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ 1 ပႅၵ်ႈ 1 ၼၼ်ႉၵူၺ်း သင်မႃးလူတူၺ်းၼႆ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇပႃးသေဢၼ်လႄႈ တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼေးဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇတႄႇၵေႃႇပၢင်တိုၵ်းၼႆဝႆႉ သင်တေမႃးတူၺ်း လွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်ၽၢႆႇ SSPP ၵူၺ်း ဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်တၢင်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ၊ ပေႃးတေထၢမ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ တေလႆႈၵႂႃႇတူၺ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 March 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း SSPP ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢၼ်ႁူမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမိၵ်ႈမၢႆ SSA ဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ၵႂႃႇပိုတ်ယိုဝ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA တီႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈလီသေၵႄႈလိတ်ႈၼႆၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေႁူႉလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။

တႄႇၸဵမ်ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် RCSS/SSA လႄႈ SSPP ၼၼ်ႉတေလႆႈဝႃႈ ၵိုတ်းယဵၼ်မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ် March 2023 ယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် 2 ပႃႈ 2 ၽၢႆႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈ ဢဝ်လၢႆးလီသေၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇ RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းဝႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽၢႆႇ SSPP တွပ်ႇၶိုၼ်းလွင်ႈလီသင် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၶိုၼ်း တေလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၶွင် SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႂ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၸွမ်းၶဝ်တဵမ် 4 လိူၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇႁၼ် ၵႂၢမ်းတွပ်ႇသင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ 1 ပႅၵ်ႈ 2 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸုမ်း RCSS ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တေႃႇ SSPP သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ႇၶႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇ SSPP ၶဝ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးသေၶေႃႈ လွင်ႈသင်ႇၶႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်ၸုမ်း SSPP ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇတြႃးၼႆ မိူၼ်ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။

တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 January 2021 တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းႁဵင်သႅင်ႁၢၼ် သီႇပေႃႉသေ ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၽၢႆႇတွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၵႂႃႇလူမ်ၸႂ်လူမ်ၶေႃးဝႃႈ သလေႃႇမတေႃႇ ပူၼ်ႉတိတ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 May 2021 ၼၼ်ႉ SSPP ဢထမ်ႇမၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ၼမ်ႉၶမ်းၵႂႃႇသေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 27 Jun 2021 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်၊ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၶဝ်သေ ယွၼ်းၶဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 28 June 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်းၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ၶိုၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁႂ်ႈ SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆယူႇ။ ၶဝ်မိူၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP မႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ၊ ၵူၺ်းယွၼ်ႉတၢင်းမိူၵ်ႈၶဝ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ SSPP ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလုတ်ႈမိုဝ်းလႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်တၢႆတင်း 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်းလီယူႇ။

လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တီႈထုင်ႉမၢဝ်းၵူၺ်း၊ ဝၢႆးလင် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉထႅင်ႈ ၸၢႆးဢူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ SSPP သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸုမ်း (4) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵႂႃႇၺၢပ်ႈထၢင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်းလႄႈ တၢႆႁိုဝ်လဵပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၼ်လီ ၼိူဝ် SSPP ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇတြႃးၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉပွင်ႇယူႇ ဢၼ်ၽၢႆႇ SSPP ဝႃႈ ယွၼ်ႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸင်းၶဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးၶဝ်ၼၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈ 2 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မီးထႅင်ႈတွၼ်ႈ(ၵ) တေႃႇထိုင် (ၺ) လႄႈ မီးလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၽၢႆႇ RCSS/SSA တၢင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉတီႈဢၼ်လီသူၼ် ၸႂ်မီးယူႇလၢႆတီႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် ၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသႂ်ႇဝႆႉလၢႆလၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၽၢႆႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း၊ လွင်ႈၶဝ်ထုၵ်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2011၊ လွင်ႈဝႃႈ RCSS/SSA ၶျေႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မႃးယူႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမႃးထတ်းသၢင်ၼိူဝ်ၶဝ် ၼႂ်း Media တင်းလၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၸၢင်ႈႁဵတ်းတႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈ လႃႈလီႈမၢပ်ႇၼႄးလၢႆလၢႆ။

ပေႃးၼၼ်ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်မီးတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈယိုၼ်းထိုင် လႆႈလႄႈ တင်းၽၢႆႇၶဝ်လၢတ်ႈ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သွင်ၽၢႆႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈမႃးလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(53) ပီႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမူႇပိူင်သေတင်းသွင်မူႇသွင်ၸုမ်း လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶွပ်ႇဝိူင်းၵမ်ႇၽႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတင်းသွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ်ယဝ်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈသင်ႇၶႃႇ၊ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ် ၵႆႉထၢမ်ထိုင်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵႂႃႇ လႄႈမၢင်သုၼ်ႇမၢင်တွၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်သေ ၵႆႉထၢမ်ထိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ၶေႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝူင်ႈၵၢင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 လိူၼ်မေႇ 2011 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတၢင်ႇၼႄတီႈ ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) သေ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ မိူဝ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ တေလိူၵ်ႈလၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈလၢႆးလႂ် လီတီႈသုတ်းၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတီႈၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ဢဝ်လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၼႄႉၼမ်း တၢင်ႇထိုင်လၢႆးၵၢၼ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဢဝ် လၢႆးၸိူဝ်ႉ ႁိုဝ်ၼႆ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁူႉ လႄႈငဝ်းလၢႆးပီႊ 2011 – 2023

ၸၼ်ႉၶၼ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇထိုင်ဝႆႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (1)
1. ႁူမ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
2. ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းထွမ်ႇၶေႃႈပူင်တီႈလဵဝ်။
3. ႁူမ်ႈပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်။
4. ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်းပဵၼ်ထူင်လဵဝ်။
5. ႁူမ်ႈၽူႈၶဵၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
6. ႁူမ်ႈဢူၺ်းလီပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်။
7. ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် လၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း လႄႈမၼ်ႈၵိုမ်း။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (2)
1. ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်။
3. ၵၢၼ်ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။
4. ပၵ်းပိူင်ၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၵ်းပိူင်ၵၼ်ဝႆႉ။
5. ၽူႈၶဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
6. ဢူၺ်းလီၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
7. ၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (3)
1. ႁူမ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ် ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်း
သိုၵ်းႁႂ်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ပၵ်းပိူင် ပိူင်သိုၵ်းၽႂ်မၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။
3. ၽူႈၶဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်။
4. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ႉလႅင်းၵၼ်။
6. ၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၽႂ်မၼ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုဝ်ႈဢၼ်လဵဝ်။

လၢႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၼ်ႉ (4)
1. ၵၢၼ်မိူင်းၽႂ်မၼ်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ်။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ။
3. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း။
4. ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်း (2)ၸုမ်းၼင်ႇၵၼ်။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း။
လၢႆးၶၵ်ႉ 2 ၊ 3 လႄႈ 4 ၼႆႉ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵေႃႇမတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၶၵ်ႉထီႉ 1 လႆႈဝႆးၵႃႈႁိုဝ်လီၵႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁိုင်ၽူႈၶဵၼ်
ၸၢင်ႈၸိမ်ယႃႉ၊ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၾၼ် ၸၢင်ႈၵဝ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉ။

“လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ”
1. သင်ဝႃႈႁဝ်းႁၼ်လီ လၢႆးၶၵ်ႉထီႉ 1 ၼႆၸိုင် ၵေႃႇမတီႇသွင်ၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်
သေ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽႅၼ်/ၸတ်း/ထတ်း/မႄး ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈ။
2. ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်။
3. ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။
4. ဢႃႇၼႃႇသုင်သုတ်း ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇတႅပ်းတတ်း။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (2)”
1. ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်။
2. ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵပ်းသၢၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၢၼ် ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ပေႃးသိုၵ်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ
ၵၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်။
3. ငိုၼ်းႁႃႁူမ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁႃၽႂ်မၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇၸုမ်းလႂ် လူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းပိူင်
ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇပိူင်ၵူၼ်းၵႃႉ။
4. လိူၵ်ႈႁႃၵူၼ်းတႃႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶၵ်ႉ (1)။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (3)”
1. ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း SSPP မႃးႁူမ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း RCSS/SSA သေ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်။
2. ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵပ်းသၢၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ်။
3. ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ႁႃၽႂ်ႁႃမၼ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ
လႂ် ၸွႆႈထႅမ်တီႈၼၼ်ႈ။
4. ၽူႈၶဵၼ်မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢုပ်ႇ၊ ပေႃးၽူႈၶဵၼ် ထူဝ်းသိုၵ်းလွမ်ႉ
တိုၵ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢမ်ႇပွႆႇႁႂ်ႈၽူႈၶဵၼ် တိုၵ်းယူႇၸုမ်းလဵဝ် တေႃႇပေႃးလူႉသုမ်း။

“လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၸၼ်ႉ (4)”
1. ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ် (သင်ပဵၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း)။
2. ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸတ်းၽႂ်မၼ်း ၽိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ် ၶဝ်ႈၼႃႈတီးၵၼ် ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈဢၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတူင်ႉၼိုင်။
3. ငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၼႂ်းၸုမ်းလႂ် ၸွမ်းပိူင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ။
4. ၽူႈၶဵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
5. ဢူၺ်းလီၽႂ်မၼ်း။

ၼႂ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽၢႆႇၶတ်းၸႂ် ၽႂ်ပဵၼ်ၽၢႆႇႁဵတ်းလဵၼ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ တေလႆႈႁၼ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းလၵ်းၼမ်း ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇမီးဝႆႉ 6 ၶေႃႈၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၶေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းသေ ဢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်မီးၶေႃႈလဵဝ် ၽၢႆႇ RCSS/SSA ပဵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ၽၢႆႇ SSPP ပဵၼ်သုၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈလႅၵ်ႈပဵၼ် သုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃၵႂႃႇၼင်ႇ SSPP ၶဝ်။

ၼႂ်းၵႃႈဢၼ်သွင်ၽၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၼမ်ယူႇ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽိဝ်မၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ၽၢႆႇ SSPP ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ မိူၼ်ၶဝ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းမႃး ၽၢႆႇလဵဝ်သေ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မိူၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈ ႁူႉၶေႃႈမုၼ်း လႄႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်းၼႆ ဢၼ်ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၼႆႉ ပိူင်လမ်ႇလွင်ႈသုင်သုတ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇ RCSS/SSA ၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃ SSPP မႃးဢမ်ႇႁူႉပဵၼ် လၢႆပွၵ်ႈသေ ဢမ်ႇႁၼ်ၽၢႆႇ SSPP ၶဝ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသင် သေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းမုင်ႈမွင်းသွင် ပႃႈသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ SSPP ပဵၼ်ၽၢႆႇယႃႉ လူႉမႃးတႃႇသေႇ။

မီးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ် SSPP ၶဝ်လႃႈလီႈၵၢဝ်ႇၼႄးၼိူဝ် RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ RCSS/SSA ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် SSPP ၽွင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းၶဝ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢၼ်ၵွၼ်းဝႆႉ SSA တပ်ႉၸုမ်း (1) ဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်းၶိူင်း ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2009-2011 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၽွင်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးယူႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ယၢမ်ႈလႆႈသွၼ်ႉႁူမ်ႈ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ၸင်ႇယူႇလွတ်ႈမႃးၼႆ ထၢင်ႇၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ တေလိုမ်းယဝ်ႉ၊ ထိုင်ပီႊ 2012 မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇၶိုၼ်း ၶွတ်ႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ တင်ႈတူဝ် တႄႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၸဵမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁွမ်ႁႅင်းမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ RCSS/SSA လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တႄႉဢမ်ႇလူင်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်မႃးယူႇ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၸွႆႈ ၼင်ႇတႅၵ်ႇ လႅင်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢဝ်ပဵၼ်တီႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် SSPP ၶဝ် ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် ၼိူဝ် RCSS/SSA ၵႂႃႇတႄႉတႄႉၼႆ(လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈလိၵ်ႈ ၽၢႆႇ SSPP ဢွၵ်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ)။

RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 သေ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်တပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်မီးၸွမ်းၼႃႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆတီႈ မႃးထွမ်ႇ သၽေႃးတြႃး ပၵ်းပိူင်လွင်ႈ NCA ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်း ပလွင်ႈ TNLA မူၵ်းတိုၵ်းပွတ်းတၢင်း ၽွင်းႁၢင်ပီႊ 2015 လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ။

ၽွင်း RCSS/SSA ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ တင်းဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း SSPP ယူႇၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းဝ UWSA ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ RCSS/SSA ၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း NCA သေ လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈၼႆ တႄႇမီးၶေႃႈသဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈတီႈၵၼ်ၼႆမႃး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ RCSS/SSA ယူႇမႃးတႄႇၸဵမ်ပီႊ 2005-2006 လႄႈ ပွတ်းၵျွၵ်းမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵဝ်ႇ SSNA ၸဵမ်ပၢၼ်ပႆႇႁူမ်ႈႁွမ်း RCSS/SSA လႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2009 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA ပေႃးမီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵေႃႈ ၸင်ႇႁႃၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းပီႊ 2009 ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ယွၼ်ႉႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ RCSS/SSA လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 ဢၼ်ၸဝ်ႈသႅင်ဝ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်သေ တိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA မႃးမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း၊ ထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2018 မႃးၽၢႆႇၼႆႉ သိုၵ်း SSPP ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း TNLA မႃးလူၺ်ႈတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးၵေႃႈ တႄႇမႃး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်သေ ႁၢင်ႈႁႅင်းသိုၵ်းတိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵေးသီး မိူင်းၼွင် ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉမၼ်းမႃးတင်းၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေး ၼမ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင် တေႃႇပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2019 ဢိင်ၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈသင်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင် တုၵ်းယွၼ်းမႃး ယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆလႄႈ သွင်ၽၢႆႇ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပူႇၼၢၼ်ၸေႃး (မုၼ်ၸဝ်ႈထၢၵ်ႈ)၊ ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထူး(ၸဝ်ႈသူးလၢႆး) ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး မႃးႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၽၢႆႇလႂ် ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉတႃႇတင်း 2 ၽၢႆႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ယၢင်ၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၸမ် 300 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးသိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႄး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိုတ်ႉႁိမ်ၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇႁၢင်ပီႊ 2015 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈတႄႉမၼ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယိုဝ်း ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇၽၢႆႇတင်ႈႁပ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်မႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈယူႇၵၢင်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၽိတ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယင်းလႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃးဝႃႈ ပေႃးတင်းသွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ၵိုတ်းယိုဝ်း၊ ၽႂ်ယႃႇပေၶိုၼ်ႈ ယိုဝ်းၽႂ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈယူႇတီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၵႂႃႇၵွၼ်ႇ လွင်ႈထွႆဝႃႇ ထွၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလူဝ်ႇႁဵတ်း သင် ဝႃႈၼႆ။ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ RCSS/SSA ၵႂႃႇယူႇတီႈပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈပီႊ 2005-2006။ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်မီးၼႂ်း RCSS/SSA 80% ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆ။ သမ်ႉတေ မႃးႁွင်ႉၸုမ်းပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသွင်ၽၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ တူၵ်းလူင်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးႁၢင်ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ တႄႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄး ၼႂ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထိုင်တီႈ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပေႃးလႆႈမႅတ်ႉတႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽိတ်းမေႃး တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆၵမ်းၼိုင်ႈ တႄႇၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တင်း SSPP လႄႈ RCSS/SSA ၵမ်ႉတိုၵ်းၵမ်ႉယဵၼ်ႁဵတ်းၼႆမႃး ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၽွင်းၼၼ်ႉ။

ႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးတူၺ်း လွင်ႈၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသေ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ RCSS/SSA ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူင်းမႃးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈၼႃႇသေလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽိုၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈယဝ်ႉ လႃႈလီႈလၢတ်ႈၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသမ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽွင်း SSPP ဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမေး၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတင်းၼမ် မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇလၢမ်းထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်တေပၢႆႈမႃးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ ၵႃလိ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2022 ထိုင်ႁူဝ်ပီႊ 2023 ၼႆႉ တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႆႈၸွမ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA သေ လူင်းသူႇၸႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢႆလၢႆတီႈ ၽွင်းၵႂႃႇထူပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉၵၢင်ၸႂ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးၶဝ်သေ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်းၶဝ် ထၢမ်တူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈႁူႉႁၼ် ၶေႃႈမုၼ်းတင်းၼမ်။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၼ်လႆႈမႃး မီးၸွမ်းပိူၼ်ႈတီႈပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသေပၢႆႈၵေႃႈမီး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၼႄၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းပီႊ 2020 ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ SSPP လႄႈ RCSS/SSA ပေႃးယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ SSPP ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇ ၶွၼ်ႇၵေႃႈၶဝ်ၵဵပ်းႁၢဝ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇပၢႆႈမႃးယူႇၸွမ်း ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ တီႈလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ပုၼ်ႉဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးယူႇပွတ်းၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ထႆးဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းသမ်ႉၼမ် တေၵႂႃႇမိူင်းထႆးၵေႃႈယၢပ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ၊ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇပၢႆႈမႃးယူႇ ပွတ်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆႈမႃးယူႇတီႈလၢႆးၶႃႈ ပႆႇတၼ်းႁိုင် သင် ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင်ပွတ်းမိူင်းၵိုင် ၵေးသီးယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵိုင် ႁမ်းငၢႆး၊ တူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းပွတ်းၵေးသီး လၢႆလၢႆတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလူင်းမႃး ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ၼမ်ၼႃႇသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၼႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတေၸၢင်ႈလၢမ်းမႃးထိုင် လၢႆးၶႃႈယူႇၼႆသေ ၸင်ႇၸူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇထိုင်ၵဵင်းတွင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ပွတ်းၵႃလိ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးတႄႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၶဝ် တူၺ်းထိုင်ပၼ်လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၶဝ်တၢင်းၼမ်ယူႇ၊ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP Info ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ RCSS/SSA ၶျေႃးၶဝ်မႃးလႄႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသင်ၼႆယူႇ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉလႄႈ တင်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ဢၼ်တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႆႈထူပ်းၼၼ်ႉ ပိူင်ႈၵၼ်ၾႃႉလႄႈလိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ ယွၼ်ႉၶဝ် ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈၶဝ်ၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်လိုမ်းဝူၼ်ႉပႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၸုမ်း SSPP ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ သင်တေတူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးမီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ ႁူမ်ႈငဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်း ပိူၼ်ႈတႃႇပၼ်ၶဝ် ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယဝ်ႉ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉလၢႆးလိင်ႉသူၼ်းလႅၼ်သေ ႁူၺ်းႁွင်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမီး လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးယွၵ်ႇၵဝ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈယၢႆႈၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ၶဝ် တေၵႆႉတႅမ်ႈဝႃႈ “သင်ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်း RCSS/SSA ၶႂ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၸူး ၶဝ်ၼႆ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇလႄႈ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ တေပၼ်ၸၼ်ႉသိုၵ်း သေဢမ်ႇၵႃး သင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းသေ ၶႂ်ႈမိူဝ်းယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈလႆႈ” ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း သေပွၵ်ႈ လွင်ႈၼႆႉတူၺ်းဢဝ်တီႈတူဝ်ယၢင်ႇ ၽူႈယွမ်းသိုၵ်းၸူးၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူႉၸႅင်ႈယဝ်ႉ။

တူဝ်ယၢင်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 February 2022 ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး SSPP ဢၼ်သႂ်ႇမိၵ်ႈၶိူင်ႈမၢႆ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ် ဝႅတ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၸုမ်း 198 ၽွင်းတူဝ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 189 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးဢိၵ်ႇပႃး လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး မၼ်းၸဝ်ႈ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ဢိူၵ်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ တေထွႆလူင်းမႃးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇငၢၼ်ႇၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈၽၢႆႇၸုမ်းလေႃးလႄးၶဝ် ပဵၼ်ၽၢႆႇပႂ်ႉတိုၵ်းတေႃးလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉတူဝ် လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း 198 လႄႈလုၵ်ႉၼွင်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၶၢမ်ယွမ်းတူဝ်ပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး SSPP သေ ထုၵ်ႇဢဝ်မိူဝ်းၵုမ်းၶင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉယူႇ။

SSPP ၼႆႉ ပရိယႄႇၶဝ်ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ တူၺ်းဢဝ်မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ႁူႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ၽွင်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်း ၵုမ်ႇတေႃႇၽၢႆႉၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈမေးလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈမႃးထိုင်ၶိုၼ်း ၼႂ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ပွႆႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈဝႃႈ SSPP ၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ သေဢမ်ႇၵႃး မေႃဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသေ လႅၼ်ႁူလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇမေႃယွမ်းႁပ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းတူၺ်းဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ႁူႉလႆႈ ယဝ်ႉ သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢႆလၢႆတီႈ ယိုၼ်ယၼ်ဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသိုၵ်းဝ UWSA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးယူႇၸွမ်းၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ SSPP ၸွင်ႇယၢမ်ႈယွမ်း ႁပ်ႉဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇသေပွၵ်ႈ ပိူၼ်ႈမႃးဢဝ်မိၵ်ႈမၢႆ SSA ဝၢၼ်ႈႁႆးသႂ်ႇသေ လႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မႃးၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ် လူလၢႆဢဝ်တၢႆၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၸႅင်ႈမႃးလႄႈ SSPP ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်သင်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႆႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးသုပ်းၶူဝ်း SSPP သေ ၶိုၼ်းဢွၼ်ဢဝ်ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP တူဝ်တႄႉ မႃးတိုၵ်းၶိုၼ်း တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢၼ်လႆႈလူႉလႆႈတၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တႆး ဢၼ်လႆႈထွမ်ႇသိုၵ်းဝၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈတႅဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ SSPP တူဝ်ပွမ်တႄႉ ယူႇၽၢႆႇလင်သေ ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်းလီမၼ်းယူႇၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ႁူႉတူဝ်ၵၼ် ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဢၢပ်ႈၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် သုတ်းတီႈတႃႇယူႇလွတ်ႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈတင်းပဝ်ႇတင်းသူတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် SSPP ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁူပွင်ႇတႃလႅင်း ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႃႇ SSPP ၊ ဢွၵ်ႇမႃးထတ်းသၢင်၊ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ SSPP ၶိူဝ်းယႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ SSPP ၶဝ် ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ၸိူဝ်းမႃးပွင်ႉမႃးလႃႇၶဝ်ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းလိူၼ်တီႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႆႉယဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈ SSPP ၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃႇယွမ်းႁပ်ႉ၊ တီႈတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈႁၼ်တီႈၽိတ်းၶဝ်သေ ၸီႉၸမ်ႈၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၶိုၼ်း သမ်ႉပၢႆဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈသေ ၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA လဵင်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ ၶဝ်တေထၢင်ႇဝႃႈ မိူၼ်ဢၢႆႈတႆးဢွၼ်ႇလွႆၶေႃ ဢၼ်မိူဝ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉႁိုဝ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယုမ်ႇဝႃႈ လိူဝ်သေ SSPP ၽႂ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉ၊ ၽႂ်ဢမ်ႇၵဵပ်းလဵင်ႉ ၵူၼ်းတုပ်းၵူၼ်းတၢပ်း ၵူၼ်းလၢတ်ႈဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇမီးလႅၼ် မိူဝ်ႈယူႇမိူင်းထႆး ယွင်ႈ RCSS / SSA ၊ ယူႇမိူင်းထႆးဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇ သွၼ်ႈႁူမ်ႈ SSPP သေ လႃႇၶိုၼ်း RCSS/SSA ။

ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမႃးတွပ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇၼႄး SSPP Info ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေႁူႉ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႈမၼ်းလႄႈ ဢၼ်ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈသေ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈဢဝ်တႅၵ်ႈၼိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ SSPP ဢမ်ႇမေႃႁၼ်ၶိုၼ်းတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းမေႃဢဝ်ပူဝ်ႉသႂ်ႇၽၢႆႇဢၼ်ၶဝ်ၸင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသေပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ယူႇ။

လွင်ႈၸုမ်း SSPP သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းမီးဝႆႉတႅၵ်ႇ လႅင်းတႄႉယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉ တႄႇၼႂ်းလိူၼ် April 2023 မႃး ၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်း SSPP သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မီးလၢႆလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုင်းၸေႃးတ၊ ၸၢႆးၺႃႇ လႄႈၵူၼ်းတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ လူလၢႆၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းတႆး၊ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လႆႈႁူႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးႁိုင်ၼၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွမ်ႉမိူင်း (ၵေးသီး)
08.04.2023

ၶေႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ RCSS လႄႈ SSPP ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆးဢိင်မႃးၼႂ်း Google

တႃႇတွင်း −
(ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးၵၢင်ၸႂ်မုင်ႈမၢႆထိုင် ၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းသႄႉသွမ်း သမ်ႇမုၵ်ႈသႂ်ႇတၢင်း ၽိတ်း ထိုင်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၺ်းမိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမၢႆငဝ်ႈငုၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈသေ မၢပ်ႇၽၢမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇသင်ႇၶရႁၢၼ်းလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်ပွမ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵႃႈၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမုင်ႈမၢႆၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈၵႂင်မဝ်းၸွမ်းၶေႃႈမုၼ်း ၶၢဝ်ႇသၢၼ်ဢၼ်လိပ်ႈဢၼ်ၽၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလူင်ႉၸႅင်ႈတေႃႇပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီး တႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈလႆႈဝႃႈၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ၽႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်ၶၢမ်ႇ ယၢပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်သမ်ႉပႂ်ႉပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈယူႇၼႆသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တုမ်တွမ်ဢဝ်ပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ်ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶပ်ႉယႆတမ်းဝၢင်းၼႄပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်တင်းလၢႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။)

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း