ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်းတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၾၢင်−တႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်းတင်းၼမ်

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2023 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလူမ်ႉၽူဝ်းထွင်း ဢိူင်ႇတပ်းတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းထိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်သေ ပႃးတင်းထူင်ပိူဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး ႁွင်ႉၵိုတ်းတႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၶဝ်သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 2 မိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆးလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ပိူဝ်ႉဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမၼႂ်းမၼ်းႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 114,000 မဵတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်တေႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်းလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း