ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈၽၢႆႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး လႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ် လိၼ် တႆး−ထႆး သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႃႇထိုင်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈၶဝ်ႈတူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈဢၢႆႉသ် 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉဢဝ်တီႈမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း−မႄႈသၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး တင်းၼမ်

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းထႆး ထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 1 လမ်း သမ်ႉမီးလူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁေႃႈၼမ်း ၼႃႈလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆးၼႅတ်ႈလမ်းၸွမ်းသေ ႁႄႉၵိုတ်းလႆႈတီႈႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁၢင်ႇၵႆတင်းလႅၼ်လိၼ် မွၵ်ႈ 7 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးယႃႈမၼႂ်းမၼ်းတင်းမူတ်း 9 သႅၼ်မဵတ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၶိူင်ႈတႄႉတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ ၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉသေ ႁူႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တေတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈသုင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းထႆး 90,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း