ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးထႅင်ႈ ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ ဢၢၼ်းလၵ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 February 2024 (လိူၼ်သၢမ် လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ တေမီး လွင်ႈလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇတင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ပေႃးတဵမ်လင်ၵႃးသေ ၸင်ႇလႆႈႁႄႉ ၵိုတ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဢၼ်သႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 46 ထူင် ၼၼ်ႉတင်းမူတ်း 7,920,000 မဵတ်ႉ လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 1 ၵေႃႉ တင်း ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 1,400,000 မဵတ်ႉ တင်း ယႃႈဢၢႆႉသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 25 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း