ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလၢႆးၵူၼ်လၢႆးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း ၸွမ်ႇထွင်းသိူဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢင်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ႁေႃႈတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ Click သီၶဵဝ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ လၢၼ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်းႁူဝ်တၢင်ႉၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇႁႄႉၵိုတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတူဝ်လႄႈၼႂ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း သႅၼ်း M67 ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်း 2,200,700 ပျႃး၊ ငိၼ်းဝႃႈထူပ်းႁၼ်ပႃး သႅင် ထႅင်ႈတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ်သေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉမၼ်းၸၢႆး လွင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်သေ မီးမၢၵ်ႇပွမ်း M67 ၵိုတ်းတူဝ်ဝႆႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး တင်းၼမ်လႄႈ ပဵၼ်ပႃးပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလၢႆလၢႆၸုမ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း