ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ႁႅမ်ပႅတ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ပိဝ်ႇၸေႃးထီး မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD 4 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိၼ်းယႂႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼႂႃးထူဝ်းၵျီး တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ Irrawaddy ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး(မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ) ဢဝ်ၵႃးသွင်လမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 7 December 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၶဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိၼ်းယႂႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵူႇၵူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိဝ်ႇၸေႃးထီး (ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၵျေႃႇသွင်ႇ ဢႃႇယု 63 ပီႊ၊ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸဵင်ႇ ဢႃႇယု 63 ပီႊ၊ ဢူးႁၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ဢႃႇယု 42 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇမိၼ်းၸေႃႇ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူဝ်ႇဢွင်ႇၵူဝ်ႇမိၼ်း ဢႃႇယု 17 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇၸူဝ်းပၢႆႇ ဢႃႇယု 37 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် October ထိုင် December 2022 ၼႆႉ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NLD မွၵ်ႈ 20 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး တီႉၺွပ်း ဢူးဝိၼ်းထေး  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႈ NLD တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတိတ်ႉၶျူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပုၼ်ႉၽိဝ်ႇသေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း