ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းထုင်ႉမၢဝ်းႁၢင်ႈလီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 January 2023  (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်းထုင်ႉမၢဝ်းႁၢင်ႈလီ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 (သိပ်းသႅၼ်) ပျႃးသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵႃႈၶဝ်ႈၵႃႈၽၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း