ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး(လီႇသူး) ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း မီးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆလႄႈသင် ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး(လီႇသူး) ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးသူႇၸႂ်း ၵၼ်ႇတေႃး ၽူးယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ  5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး(လီႇသူး) ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူၼ်ႇၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးၼၼ်ႉ သေလႄႈ မႃးသူႇၸႂ်းၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး(လီႇသူး) ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA

ယူႇတီႈလုင်းၵၢင်ႉ ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈမႃးၵၼ်ႇတေႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ မီးယူႇသၢမ်ၶေႃႈ 1. ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်ႈႁဝ်းၶႃႈမီးၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈသူႇၸႂ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼႆၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် မႃးသူႇၸႂ်းၵၼ်ႇတေႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း၊ 2. မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပွႆးပီႊမႂ်ႇလီးသေႃးလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈတၢင်းယၢမ်ႈႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမႃးတူၵ်းသူး တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း လႄႈ 3. ၶႂ်ႈမႃးၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉပီႊမႂ်ႇၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၽွၼ်းမင်ႇၵလႃႇၵႂႃႇဝႃႈ “ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း တီႈပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးၵၼ်ႇတေႃး၊ တူၵ်းသူး တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႉတေႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးႁဝ်း ႁဵတ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇၼႆၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဵတ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၼႄႈတၢင်းၵႃႈတၢင်းဝႅၼ်ယူႇတႃႇသေႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင် ၸၢဝ်းလီးသေႃး ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်ႈ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆးသူမီးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်းဝႆႉလီလီ ယႃႇပေပၼ်ႁူင်ႈပၼ်ႁၢႆ” ၼႆသေ လႆႈလူႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈသင်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးၵႂႃႇဝႃႈ “ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈလီးသေႃး ၵေႃႈလီ၊ ပီႈၼွင်ႉလီးသေႃးၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈလီ ယႃႇပေၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်လႃးလႃး ၵွပ်ႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၸွမ်းပွႆးၸွမ်းလၢမ်း ၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ပႃးဝႃႈ ႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃးၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ၊ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်လိၼ်ၵူႈၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈၸုၵ်းတူၺ်းလၢႆလၢႆ ႁႂ်ႈမေႃၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၼင်လိၼ်ႁဝ်းသေၵမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းမီးၼင်ႇလိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတိုၵ်းဢဝ်ႁိမ်ဢဝ်လိၼ်ပိူၼ်ႈ ၼင်ႇၵူၼ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇမီးၼင်လိၼ်ၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ဢမ်ႇမေႃၵႅတ်ႇၶႄၸိုင် ႁဝ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽၢၼ်ၼင်လိၼ်လႄႈ ၶိူဝ်းတေမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉလီးသေႃး လႆႈဢဝ်တၢင်းၵႃႈတၢင်းဝႅၼ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း မႃးၵႃႈမူၼ်ႈၸႂ်ၼႄၵၼ် တေႃႇပေႃးထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း