ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈ ႁႅင်းႁူမ်ႈၸႂ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်တိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 11,630 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၸႂ်လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း