ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း 25 ပီႊတဵမ် ပရိယတ်တိ သတ်ထမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇ/ၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိ သတ်ထမ်မပႃ လ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၵေႃၽႄ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်မႃး 25 ပီႊတဵမ်ၼႆသေ သြႃႇတၵႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း 25 ပီႊတဵမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း ယူႇတီႈ Dr. ၸဝ်ႈပိင်ႇၺႃႇသီႇရိသၢႆပွၼ် လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်းမၢၵ်ႇပွင်းလူမ်း ပိုတ်ႇပၢႆႉပၢင်ပွႆး လႄႈ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းသေ ပေႃးထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းၼႆ တေမီးပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 18 March 2023 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း တေၶဝ်ႈသိမ်ႇၺၢပ်ႈၸၢင်း လႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းသမ်ႉ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း တေမီးပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝဵင်းၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 19 March 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း တေမီးပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇဢႃႇလေႃးၵ ဝတ်ႉသုၶိတႃႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ ဝၼ်းထီႉ 20 March 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉသေ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဝတ်ႉထတ်းတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် တေမဵတ်ႉတႃႇတြႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း