ပုတ်ႉထၶမ်းၸဝ်ႈၵူဝ်းတမ ၸွင်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႃႇလိ (2)

ႁူဝ်ၶေႃႈလူင်မၼ်းပဵၼ်-“လႅင်းၺၢၼ်ႇပုတ်ႉထ ပိူဝ်ႈတႃႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆသေ ဝႆႉလၵ်းၼမ်းလၢတ်ႈၶႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဝႃႈ- ပိုၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႄလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ သၢႆတၢင်းသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၽႃးသႃၵၼ်ႇထႃႇရီႇ ပႃႇလိသိုပ်ႇထိုင်(ၽႃးသႃၶႄႇ) ပၢၼ်ၶုၼ်ၶႄႇ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းႁၢၼ်ႉ- ၼႆၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ထတ်းသၢင် လႄႈထၢမ်တွပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃၶပူးၸႃး (ဝေးသျၢၵ်ႉတေး) တီႈ‌ၸႄႈမိူင်းၶလူဝ်ႊလႃႊတူဝ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေးရိၶိူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 31/05 ထိုင် 03/06/2017 ၼၼ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလၢတ်ႈၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၵျိူဝ်ႊမၢၼ်ႇ(ၵျႃႇမၼီႇ)၊ မၼ်းၼၢင်းၸိုဝ်ႈ- ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၵျဵၼ်း ၼတ်ႉထိယိူဝ်း၊ မၼ်းၼင်းပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၽႃးသႃ(လိၵ်ႈလၢႆးတင်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ) လၢႆလၢႆၽႃးသႃသေ ပဵၼ်တင်းၽူႈၼမ်းဢုပ်ႇ လႄႈ ၽူႈလၢတ်ႈၶႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် -“လႅင်းၺၢၼ်ႇပုတ်ႉထ ပိူဝ်ႈတႃႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ”- ၼႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယူႇ။

လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၽၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႉႁၼ်သႃ ထမ်းမႁသူဝ် ၼႂ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လူင် မႁႃႇၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၼမ်းဢဝ်မႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ထၢတ်း ထၢမ်လႄႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ပၼ်ႊၸူပ်ႇပၼ်ႈၼႃႈရုၸိ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မႁႃႇၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းလႄႈပဵၼ်တင်းၽူႈၵျႅပ်ႉၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၽႃးသႃပႃႇလိ(ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈၽႃးသႃပႃႇလိ ထိုင်တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတိယိူဝ်းလၢႆလၢႆပီ) ၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈၶႆႈထတ်းသၢင်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈလၢတ်ႈၶႆႈၶွင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၼၢင်းၵျဵၼ်ႊ ၼတ်ႉထိယိူဝ်း ၼၼ်ႉထႅင်ႈမိူဝ်ႈပၢႆပီ 2022 ၼႆႉ။ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇၼမ်းမႃးတၢင်ႇၼႄၼႂ်းတီႈၼႆႈ ပိူဝ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၽွလ်းၵၢၼ်-ၵၢၼ်ႁဵၼ်းတင်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵူၼ်းႁုၼ်ႊလင်ၶဝ် ၸိူဝ်းသူင်ဢၢၼ်ႇလႄႈ ဢဝ်ဝႆႉပဵၼ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၵျဵမ်ႊ ၼတ်ႉထိယိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၶႆႈလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈယွႆႈဢၼ်ဝႃႈ-“ၸွင်ႇပုတ်ႉထၶမ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႃႇလိ”-ၼႆၼၼ်ႉ လူၺ်ႈလၵ်းထၢၼ်ပၢႆးပိုၼ်း ပၢႆးသဝ်ႁိၼ် ႁူမ်ႈတင်း ပၢႆးၽိုၼ်မၢႆၸွႆႈတွင်းတၢင်ႇမိူင်း၊ တၢင်ႇသႃသၼႃးၶဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းတၢၼ်ႈၶႆႈၼႆႉ မီးဝႃႈ- မိူဝ်ႈပၢၼ်ပုတ်ႉထၶမ်းၸဝ်ႈၵူဝ်းတမ(တင်ႈမွၵ်ႈပီႊသီႊ 588 မႃးတၢင်းၼႆႉ) ၼၼ်ႉ- 1. ၽႃးသႃ(ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆး)ပႃႇလိ ယင်းပႆႉမီးၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်းၸမ်းပူး။ 2. ၵွပ်ႈၽႃးသႃပႃႇလိယင်းပႆႇမီးၸႂ်ႉလႄႈ ပုတ်ႉထၶမ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵႂၢမ်းပႃႇလိသေ လၢတ်ႈသွၼ်သႃသၼႃးၸဝ်ႈ။ 3. ၽွင်းၼၼ်ႉ ပုတ်ႉထၶမ်းၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉၽႃးသႃပႃၵရိတ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉၵၼ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉလႄႈၼပ်ႉပဵၼ်ၽႃးသႃမိူင်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ (ပူၼ်ႉမႃးသွင်ႁဵင်ပီမိူင်းလိူဝ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽႃးသႃမႃႇၵထီႇၵေႃႈၼပ်ႉယူႇၼႂ်းၽႃးသႃပႃၵရိတ်ႈၼႆႉ)ၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉတေမီးၽႃးသႃပႃၵရိတ်ႈ လႄႈ ၽႃးသႃသၼ်သၵရိတ်ႈ(ၼႂ်းၽိုၼ်ထမ်းပိတၵၸႂ်ႉဝႃႈ- ၽႃးသႃသၵ်ႉၵတ) ယႂ်ႇယႂ်ႇမၼ်းသွင်ၽႃးသႃၼႆႉ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၽႃးသႃမႃႇၵထီႇ၊ ဝၸ်ႉၸီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉယူႇၼႂ်းၽႃးသႃပႃၵရိတ်ႈတင်းမူတ်း-ၸိူင်ႉၼႆ။ ၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႉၼၢင်းၵျဵမ်ႊ ၼတ်ႉထိယိူဝ်း ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉသေ ဢဝ်မႃးလၢတ်ႈၼႄၼႂ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၵဵဝ်ႇတင်းလႅင်းၺၢၼ်ႇပုတ်ႉထၸိူင်ႉဝႃႈၼၼ်ႉ- မီးၼင်ႇၼႆ။

(သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈ မၢႆ – 3)

သႃၵိ (ၵဵင်းတုင်)

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း