ပူၵ်းတမ်းတုင်းတမ်းၶွၼ်ႇ တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2)/ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းတမ်းတုင်းတမ်းၶွၼ်ႇ တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။