ပူႇတိၼ်ႇလၢတ်ႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၸႂ်ႉလွင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈရၢတ်ႉသျႃး

ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းဝႃႈ ၸႂ်ႉၼိဝ်းၶလီးယႃးမႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေထူပ်းၸွမ်းလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ်ႇ ပူႇတိၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလွင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး မႃးလွင်ႈငိူတ်ႈရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ မိပ်ႇဢီးႁႂ်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ် Liz Truss ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်ၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေတဵၵ်းတုမ်ႇ ယိုဝ်းၼိဝ်းၶလီးယႃးၼၼ်ႉလႆႈ သင်ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ပူႇတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇ ဢၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသင်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသင် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းလိူတ်ႈလႆၼွင်း လႄႈ ဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈဝႆႉယူႇ လူၺ်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈပဵၼ်ယူႇလၢႆလၢႆမိူင်း၊ လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇၸမ်လႅၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးၽေးၶႅၼ်ၼမ်တေႉတေႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶၢတ်ႈလၢမ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးၼပ်ႉဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၵုမ်းထိင်းမၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ၊ ပိူင်မႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေတႄႇသၢင်ႈၵႂႃႇ တေႃႇၼႃႈတႃႇတႃႁဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးပႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ယႃႉလူႉရၢတ်ႉသျႃး ၼႆယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပူႇတိၼ်ႇၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉၵူႈလၢႆးတၢင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ လၢႆလၢႆၽၢႆႇၵေႃႈ တူၺ်းႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 October 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ပူႇတိၼ်ႇၵမ်းလဵဝ် လႆႈၵုမ်းထိင်းၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ရၢတ်ႉသျႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၼိဝ်းၶရီးယႃး တေႃႇၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း