ပူႇတိၼ်ႇဝႃႈ ယူႇၶရဵၼ်းတိုၵ်းလိုပ်ႈႁႂ်ႈရၢတ်ႉသျႃးထွႆထွၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ပေႃႇလသီႇ ရၢတ်ႉသျႃး‌ တိုၼ်းဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ် ပူႇတိၼ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈယူႇၶရဵၼ်းတိုၵ်းလိုပ်ႈၶိုၼ်း ထိုင်တီႈရၢတ်ႉသျႃး ပေႃးလႆႈထွႆထွၼ်သုတ်ႉႁူၼ် ပၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉယွၼ်ႈသၼ်ႇၶွၼ်းတေႃႇပေႃႇလသီႇရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးၼိူဝ်ယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ပူႇတိၼ်ႇ သိုပ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတိုၵ်းလိုပ်ႈရၢတ်ႉသျႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၽၢႆႇရၢတ်ႉသျႃး တေပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇယူႇၶရဵၼ်းၶိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း SCO (Shanghai Cooperation Organization) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈမိူင်း Uzbekistan ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ် ပူႇတိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်းလိုပ်ႈလမ်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈၶိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပေႃႇလသီႇရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းပူတ်းပွႆႇဢဝ်မိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉလႃးလႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ယူႇၶရဵၼ်း ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 6 ဝၼ်းၵူၺ်းသေ လိုပ်ႈတိုၵ်း ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်လႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးတိုၵ်းသိမ်းၵႂႃႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတေႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈတွၼ်းပၢတ်ႉသ်(Donbas) တေႉတေႉသေ တိုၼ်းလူဝ်ႇပူတ်ႈပွႆႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၼႆ  ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပူႇတိၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း