ပေႃႇလသီႇ

ၶေႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇၶႄ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6) ၶေႃႈ။
  • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
  • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃႈ။
  • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။
  • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
  • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
  • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းလႆႈငမ်းယဵၼ်။

 

ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ်ဢၼ်မႃးလူလၢႆပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်လႄႈယႃႉလုသဵတ်ႈၸႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။

 

ပေႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး။

 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

 

ပေႃႇလသီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း။

 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။

 

ပေႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်။

 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်လႄႈယႃႉသဵတ်ႈၸႃႇၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

 

ပေႃႇလသီႇၼိူဝ်ဢူၺ်းလီ။

 1. ၽူႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွႆႈလိူဝ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
 2. ၽူႈႁၼ်လီၶေႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။

 

ပေႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း။

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းလႄႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းလႄႈၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်လႄႈႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။

 

ပေႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်။

ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈလႄႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၽႄႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ၊ တႃႇတေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸင်ႇမီးပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႇမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ−

 1. ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႈမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်းတူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁႄႉႁၢမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၵူႈမိူင်း လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈ။

 

ပေႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း။

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။

 

ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်။

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ တေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်လႄႈၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးၼႆႉ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း