ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လီၾၢင်ႉသတိယႂ်ႇၼမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼမ်ႁႅင်းမႃးတႄႉတႄႉ

ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢႆမီႈၽွင်းငမ်း လႄႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႇႁႃၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းသေ လၵ်ႉၸူၼ် ၸၵ်ႉႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 June 2022 ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈ − ၼႂ်းပီႊ 2022 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼမ်လိူင်ႇမႃးႁႅင်းတႄႉတႄႉ တၢင်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်သေလွင်ႈ ပေႃးဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်တႄႉ တမ်းၵူၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃးမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃးႁႅင်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းသေ ႁႃလႄႇလၵ်ႉငွႆး လူတ်ႉ/ၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈသင် ပေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၼႆတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁႃလၢႆးမၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ဢၼ်ၵႆႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်ႁႅမ်ၵၼ် ၸူၼ်ၵၼ်ၼႃႇသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢႆယႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၼႆႉပေႃးမၼ်းတိူၵ်ႈၼႃႇၼႆ မၼ်းႁတ်းၸုၼ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မေႃတူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၼႂ်းၾူင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ် ႁႂ်ႈဝႆႉသတိၵၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင် လႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ယၢမ်ႈၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇသေၵမ်း ၼႆၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼႆ − ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2022 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸူၼ်ၵႃး တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ 1 လမ်း၊ ဝၼ်းထီႉ 16 Jue 2022 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸူၼ်ၵႃး တီႈႁိမ်းၵၢၼ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ 3 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။
တေႃႈၼင်ႇၼၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢႆမီႈၽွင်းငမ်းသင် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ။
ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈမၢႆမီႈၽွင်းငမ်းၵေႃႈယဝ်ႉ လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း