ပေႇလႃႇရုတ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၼိဝ်းၶလီးယႃး ၸွမ်းရၢတ်ႉသျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ပေႇလႃႇရုတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းရၢတ်ႉသျႃး ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ်ႇ ပူႇတိၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄပေႇလႃႇရုတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇ လႄႈ ယၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်မႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၽေးဢၼ်ၸၢင်ႈမႃးပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ မိူင်းႁဝ်းဢိၵ်ႇတင်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပဝ်ႉမၢႆတႃႇသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဝ်းပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁၵ်ႉလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁႃတၢင်းႁူပ်ႉၼႃႈတင်းၽႂ် လႄႈ တေထိင်းသိမ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႇလႃႇရုတ်ႉၼႆႉ မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း မိူင်းဢူၺ်းလီၸုမ်း NATO သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ လီထူဝ်းၼီးယႃး၊ လၢတ်ႉသ်ဝီးယႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈပဵၼ်တီႈလႂ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။ ၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးယၢမ်ႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ တေမီးပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပေႇလႃႇရုတ်ႉၼႆယူႇ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၽၢႆႇၼိဝ်းၶလီးယႃးၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉလူၺ်ႈပူႇတိၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈယုင်ႈၵဝ်းၸွမ်းယူႇၶရဵၼ်းႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2024  ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပေႇလႃႇရုတ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး tactical ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းပေႇလႃႇရုတ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း