ပွႆးၵၢင်ဝႃႇ လႄႈ တၢင်းလူႇတၢၼ်း သိၼ်လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီး

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းၵၢင်ဝႃႇလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵၢင်ဝႃႇၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းႁိၵ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းပုတ်ႉထမီးမႃးၼၼ်ႉ သေ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇ သိုပ်ႇႁပ်ႉသိၼ်သီႇလ ထွမ်ႇထမ်းတြႃးၸဝ်ႈယဝ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၽႄၵုသူဝ်ႇ ပၼ်ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးၵၢင်ဝႃႇ လႄႈ တၢင်းလူႇတၢၼ်း သိၼ်လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီး

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၼႂ်းၶမ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ပႃးတင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ ၵွင်မွင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လမ်ပွႆးၵၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းယွၼ်းၽွၼ်းလီ မင်ႇၵလႃႇၵႂႃႇ ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈလုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးလႆႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈထုင်းပွႆးၵၢင်ဝႃႇႁဝ်း ပွႆးတႆႈတဵၼ်းပႅၵ်ႇႁဝ်း တေဢမ်ႇႁၢႆလၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးမူၼ်ႈမႃးၵျေႃႇၸွမ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼၼ်ႉ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း တင်းသဵင်ႈ လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူႈပၢင်ပၢင်ယဝ်ႉၶႃႈၼႆ” မႄႈထဝ်ႈၵျႃႇ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသိၼ်ၵၢင်ဝႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၼင်ႇၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်လႆႈမႃးႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ” ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈၵၼ် မီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးၾိင်ႈထုင်း ပွႆးသိၼ်ၵၢင်ဝႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈမႃး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ လဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈၽၵ်းၼႂ်းပွႆးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ပွႆးသထႃႇၸႃႇၵသိၼ်ၵၢင်ဝႃႇၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 13 September 2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းလိူၼ်လပ်း ဝၼ်းထီႉ 14  September 2023 ၼႆႉ လႄႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၵၢင်ဝႃႇၼႆႉသမ်ႉ ၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း တေဢွၼ်ၵၼ်လူႇတဵၼ်းပႅၵ်ႇ ၸပ်းတဵၼ်းပႅၵ်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း၊ ၸွမ်းၸေႇတီႇ ၵွင်းမူး ဢိၵ်ႇပႃးတီႈၸဝ်ႈမိူင်း လႄႈ တီႈလမ်ႇလွင်ႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ပေႃႈထဝ်ႈၶိူဝ်းသၢင် လႄႈ လႆႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ

”ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၶၢဝ်းတၢင်းဝႃႇ(3)လိူၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ (လိူၼ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပီႊလူင် တေမီးလိူၼ်ပႅတ်ႈ သွင် လိူၼ်) ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ  သိၼ်ဢၼ်တူၵ်းၶိုင်ႈၵၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝႃႇ(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵၢင်ဝႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းဝႃႇ 3 လိူၼ်ၼႆႉ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်း သိၼ်ၼိုင်ႈလႄႈသိၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ။

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်း ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈတႄႉ သိၼ်ၵၢင်ဝႃႇၼႆႉ တေလႆႈလူႇႁဵင်(10)မဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် မွၵ်ႇႁဵင် ၊ၶဝ်ႈတႅၵ်ႇႁဵင် ၊မူၵ်ႇၼမ်ႉႁဵင်၊ မူၵ်ႇသၢႆးႁဵင်၊ၸၵ်ႈၸႃႇႁဵင်၊ ၸွင်ႈႁဵင်၊ တုင်းႁဵင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းႁဵင် ၊ ၵိူဝ်ႁဵင်၊ ပႃႁဵင် ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းလူႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၶဝ်ႈလူၼ်ႉမၢၵ်ႇ ၼႆယူႇ  ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းသေ မၢင်တီႈၵေႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၸွမ်း မၢင်တီႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းလႆႈၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးၼၼ်ႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပိုၼ်းတၢင်းလူႇတၢင်းတၢၼ်းသိၼ်ၵၢင်ဝႃႇ ႁဵင် 10 မဵဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၸဵတ်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝႃႇ ဢမ်ႇမီးၾူၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႆႈၼႃး လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း၊ မူးမၢတ်ႈၽွင်းမိူင်းၶဝ် ၸင်ႇမိူဝ်းလဝ်ႈထၢမ် တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဝႃႈ တေလႆႈလူႇတၢၼ်းဢီႈသင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတွပ်ႇဝႃႈ တေလႆႈလူႇႁဵင် 10 မဵဝ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆလႄႈ တႄႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလူႇ ႁဵင် 10 မဵဝ်း ၼႂ်းသိၼ်ၵၢင်ဝႃႇမႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉယၢမ်းၼႆႉယူႇ ”

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး၊ ပိုၼ်ႉတီႈ၊ တူင်ႇဝူင်းသေ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈၵူႈမဵဝ်း တေမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း