ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽႂ်ၵေႃႉတေဢွင်ႇပွႆးလႆႈ

Operation 1027 ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈပႃး တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူၼ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လဝ်ႉၵႆႇ (လဝ်ႇၵၢႆး) တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈယူႇယိုင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 ၵွပ်ႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈလႆႈတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ထိုင်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းၸွႆႈၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၵုမ်းထိင်းလႆႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်းသိမ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈလၢႆလၢႆၸႄႈ ဝဵင်းယဝ်ႉၼႆသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Martial Law ဝႆႉလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်းလၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႆ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇထိုင်တီႈဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင် သေဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝႆႉသေ ၶွၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ် ၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းၵဵၵ်ႉၸွမ်းလၢၼ်ႇ၊ ၸွမ်းလုမ်းၸွမ်းၸႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းတပ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ (တပ်ႉယႂ်ႇ) ၶဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးလႄႈၶူၺ်လိၼ်ထူမ်တတ်းတၢင်းဝႆႉ၊ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ထႅမ်ႁႅင်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူင်၊ ၸွမ်းၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၵူၼ်ႇ ပင်းယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼင်ႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 November 2023 ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီမၼ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ လႄႈယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ-ၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 6 တီႈ ၸွမ်းၽၢႆႇတူၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉတူႈၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈဢၼ်မီးတီႈ သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ၶူဝ်တီႈလဝ်ႉၵႆႇ(လဝ်ႇၵၢႆး)ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် တေလႆႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် တေၶဝ်ႈႁုပ်ႈတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈငၢႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇယႃႉပႅတ်ႈၶူဝ်၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႂ်တေပေႉၽႂ်?        

ပၢင်တိုၵ်း Operation 1027 ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သင်တေဢဝ်ငဝ်းလၢႆးပေႉ သုမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉဝႃႈၸိုင် ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ပေႉဝႆႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းဝႆႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈသင်၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉဢွၼ်တပ်ႉလူင်လႄႈသင်၊ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းၼမ်တႄႉတႄႉ ထိုင်တီႈၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ပေႃးၵုမ်းၵမ်လႆႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵုမ်းၵမ်လႆႈယဝ်ႉ 80% ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ ၵိုတ်းဢမ်ႇလိူဝ် 3 တပ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇ၊ ပေႃးတူၺ်းၼင်ႇဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ လွင်ႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်း၊ လွင်ႈၶဝ်မႃးႁုင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ၊ ၵိဝ်ႇၶူၵ်ႉ(ပၢင်ႇသၢႆး)၊ မိူင်းၵူဝ်း၊ ၽွင်းသႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းတပ်ႉၼမ်ထိုင် 130 တပ်ႉပၢႆလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၵုမ်းၵမ်လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းတႄႉႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႆသေတႃႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈ MNDAA လႄႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်တႄႉၵေႃႈပဵၼ်ၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2023 ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း MNDAA ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်းသိမ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈထႅင်ႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ယဝ်ႉၼႆယူႇ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈသိမ်းလႆႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း MNDAA ၶဝ် သိမ်းလႆႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တပ်ႉ၊ ၵႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် 2 လမ်း၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 4 လမ်း လႄႈၶိူင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်သေ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶူင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မူင်း ယူႇတီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် MRTV ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း လႄႈလႆႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မွပ်ႈဢႃႇၼႃႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်ႈငမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်သိုၵ်း Martial Law ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 8 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လဝ်ႉၵႆႇ(လဝ်ႇၵၢႆး)၊ ၵုင်းၵႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယူႇ။

ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ပေႉဝႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း ဢဝ်တပ်ႉပႆႇလိၼ်ၼင်ႇၵၼ်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းသုမ်းၼႄႉၼွၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် (ႁိူဝ်းမိၼ်) တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေတိုၵ်းတႄႉတႄႉ (ဢၼ်ၸႂ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ) ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၶဝ်ပႄႉဝႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ၸမ် 200 တပ်ႉယဝ်ႉ သင်တေၼပ်ႉပႃးတပ်ႉဢွၼ်ႇတပ်ႉဢိတ်း၊ တပ်ႉယႂ်ႇ တပ်ႉလူင်၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်း လႄႈၸွမ်းၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်းၼႃးမႃးၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်တေပႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်ယဝ်ႉတႃႇမၼ်းတေယွမ်းသုမ်းလၢႆလၢႆၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တေမိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင် ၵွပ်ႈတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉဢဝ်ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၶဝ် မႃးၽဝ်ပႅတ်ႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၼ်ႇ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၽဝ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႇ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ပၢင်တိုၵ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၵေႃႈ လၢမ်ႈၶၢတ်ႈဝႆႉတိုၼ်းတေ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီလႆႈၾၢင်ႉသတိဝႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ (ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉၵူၼ်းမိူင်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽဝ်ၵေႃႈ တေလွတ်ႈလႆႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းဝႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႃးမႃးတႄႉပႆႇတႅပ်းတတ်း လႆႈဝႃႈၽႂ်တေသုမ်း (တၢင်းႁၼ်သုၼ်ႇတူဝ်)။

သင်ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပႄႉၵႂႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေပဵၼ်ႁိုဝ်?

သမ်ႉဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပႆႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၽႂ်တေပေႉ၊ ၽႂ်တေသုမ်း ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈၼႆယူႇ။ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်း 3 ၸုမ်းၵေႃႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈၼႆ မိူၼ်ၵၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီတိုၵ်းပႄႉလႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉၸိုင် တေယၢပ်ႇၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈတေယၢပ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉသင်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ သင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၵေႃႈမၼ်းတေလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇႁူၵ်ႉႁၢမ်းလူင်ၼႆႉ ၵဝ်ၵေႃႉမႃးတီႇမႃးၽဵဝ်ႈလႄႈ မႂ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႃႇမႃးၽုၵ်ႇသွၼ်ႈၸွမ်း” ၼႆယဝ်ႉ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ ၼႃႈတီႈဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ လိူဝ်သေပွတ်းလဝ်ႉၵႆႇ(လဝ်ႇၵၢႆး) ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ MNDAA ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်းမႄး၊ ၵူတ်ႇၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ၊ မူႇၸႄႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸၢပ်ႈသွၼ်ႉဢၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ပႃးလႄႈ သင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ပႄႉၵႂႃႇၸိုင် တႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တေၵႂႃႇယူႇလႆႈၵတ်းယဵၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်သေတိုၵ်းဢဝ်လႄႈ တႃႇၶဝ်တေထွႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်တႆးၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈယၢပ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။

ၶႄႇၸွင်ႇပၼ်ႁႅင်းပၢင်တိုၵ်း?

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်မိူင်းၶႄႇႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ ဢဝ်ၸႂ်မိူင်းၶႄႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သင်တေလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၶႄႇလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆတိုၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ၊ သိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈလီ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇမိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ဢွၵ်ႇမႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆးဝႆးလႄႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸူႉ (သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်-မိူင်းၶႄႇ) ၼၼ်ႉလႄႈ ၶႄႇလႆႈမႆႈၸႂ်ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်း ဢၼ်လႆႈလူင်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ပၢင်တိုၵ်း သိုပ်ႇလၢမ်းထႅင်ႈၸိုင် ၶႄႇယင်းတေလႆႈမႆႈၸႂ်ပႃး တေႃႈၵႅတ်ႉၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။

လွင်ႈၼႆႉယင်းလႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA တွပ်ႇၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သင်ပဵၼ်ၶႄႇ​​ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် မၼ်း​​တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ​​ၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီပၢင်တိုၵ်းၶႃႈ” ၼႆယူႇ။

ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တင်ႇတႄႇဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ လဝ်ႉၵႆႇ(လဝ်ႇၵၢႆး)၊ ၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းၵူဝ်း၊ ၽွင်းသႅင်၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ လႆႈပၢႆႈၽေးမီးယူႇမွၵ်ႈ 50,000 ပၢႆ လႄႈဢၼ်တိုၵ်ႉ ပၢႆႈထႅင်ႈၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼမ်ၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈယူႇသဝ်းလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မၢင်တီႈၵေႃး ၶိုၼ်းၺႃးၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသေ ၶမ်ယူႇၸွမ်းၵႄႈမၼ်းၵေႃႈမီးလႄႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းလႄႈ တၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

တင်ႇတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်သင်ႇၶႃႇ လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈလီ၊ ၼႂ်းပၢႆးမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလီ လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဝိၼ်ႇၽၢႆႇဝၢႆႇၼႃႈၸူးၵၼ်ၼႆသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸၼ်တႅမ်ႈမႃးႁၢင်ႈလူၼ်ႉ (ၵႃႇတုၼ်း)၊ ဝွၵ်း၊ ပွၵ်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁၼ်မီးတင်းၼမ်။

တၢင်းမုင်ႈမွင်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉမီးယူႇလွင်ႈလဵဝ်ဝႃႈ သင်သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း RCSS/SSA လႄႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၼႆ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ လႆႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႆႉ ႁႃတီႈလၢတ်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၾႆးငရၢႆး လိူတ်ႇမႆႈလူင်ၼၼ်ႉသေ တေမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇၼႆ ထၢင်ႇဢမ်ႇၽိတ်း။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူႉႁၼ်ထိုင်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈတၢင်းၵျေႃႇသိူဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်သေ ပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

လွမ်ႉမိူင်း – ၵေးသီး

13 November 2023

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း