ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း 3 ၸုမ်း ၼႄၵွင်ႉႁႅၼ်ႇ

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈတိူင်း ၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢၼ်ႇတၢင်ႇၸႄႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းတႆးလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ပီႊ 2021-2023 ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ သိုၼ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း၊ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမီးတင်းၼမ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ  AA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းသိုၵ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶဝ်ႈတိုၵ်းတေႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး(လဝ်ႉၵႆႇ)၊ ၵုၼ်လူင်ႁူဝ်ပၢင်ႇ လႄႈၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈတႆး – ၶႄႇလၢႆလၢႆတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းပိုတ်ႇပၢင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Operation 1027 ၼႆသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းလူင်ၸူး ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈသိမ်းဝဵင်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် မၢၼ်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ပွတ်းၼႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈသိမ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး(လဝ်ႉၵႆႇ) ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တီႈမူႇၸေႊၵေႃႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတိုၵ်းတီႈ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းတိင် လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ လႆႈႁူႉဝႃႈၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

ပေႃးဝႃႈသဵင်ႈၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆဝဵင်းၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တပ်ႉဢွၼ်ႇတပ်ႉဢိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ တေလႆႈဝႃႈတႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ ႁူႉဝႃႈတေၵိၼ်ၽူႈၶဵၼ်လႆႈလႄႈ ႁူႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လီသေ ၸင်ႇပိုတ်ႇပၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽွင်းယၢမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼင်ႇၼၼ် သွင်ၽၢႆႇၶဵင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းလၢႆပႃႈလၢႆၽၢႆႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းၵၼ်ၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ ၸင်ႇၸႂ်ႉတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် (ႁိူဝ်းမိၼ်)၊ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉတိုၵ်းၸွႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ဝႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽႂ်ၼၼ်ႉသေ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၸင်ႇလႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 October 2023 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 ၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်းပေႉလႆႈ ပၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 တီႈ လႄႈတင်း ၵႃးၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ 2 လမ်း၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈသိမ်းလႆႈ ဝဵင်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ လႄႈႁုပ်ႈသိမ်းပႃး တပ်ႉဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်သေသူင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 October 2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 October 2023 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၶဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈလုမ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ထိုင်တီႈၶၢဝ်ႇပေႃးဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်း MNDAA ပေႃးတေဢမ်ႇထႅမ်ႁႅင်းလႆႈၶိုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼီႊၽိင်းသီႇပ လႄႈတင်း ဝၢၼ်ႈမလိပိင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ လူႉၵွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်ယူႇ။

ပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇဢၼ်တႄႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆၸွမ်းတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်ႈၵေႃႈ လူႉၵွႆပဵၼ်ၽဝ်ႇၸွမ်းတင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးၵေႃႈမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆၽေးမီးထိုင်မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းႁၼ်ထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ဝၼ်းထီႉ 27-30 October 2023 ၼႆႉၵူၺ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသမ်ႉမီး 6,200 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈသွၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသွၼ်ႈတူဝ်ယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ သင်တေၼပ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆလႄႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 3-4 ပုၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပႆႇမီးဝၼ်းယဝ်ႉဝၢႆးငၢႆႈငၢႆႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း MNDAA, TNLA, AA ၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း PDF သေ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင်ယိူင်းမၢႆၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသုမ်းပၼ်လႆႈၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးဝၼ်းၼႆ ထတ်းႁၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၵႄႈၵၢင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်လၢႆလၢႆတီႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 November 2023 ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုတ်းသိမ်းလႆႈ ၶူဝ်ၽႅၼ်ၼမ်ႉမၢဝ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ပွတ်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁူမ်ႈသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပွတ်းလဝ်ႉၵႆႇ သိုၵ်း MNDAA ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် သဵင်ႈၵွင်ႈသဵင်ႈမၢၵ်ႇယင်းပႆႇယဵၼ်သေတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈမီး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီးသိုၵ်းႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉ တႃႇပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉပေႃးၵႂႃႇပဵၼ်ယူႇတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပိူင်းၼႄဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း MNDAA, TNLA, AA ၶဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈၼႄၵွင်ႉၼႄႁႅၼ်ႇတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တေႃႇသိုၵ်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းဝႃႈ ၶဝ်မီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ် ၶဝ်မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွႆႈထႅၼ်ၵၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ် မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်မႃးၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇၼႃႇၸွမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း ယၢမ်ႈလဵဝ်ႈပဵၼ်ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇၵမ် ၶိင်ႇၵိၼ်ၶိင်ႇလူႇ ၶိင်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီၵူသူဝ်ႇ ပဵၼ်ၶိင်ႇဢဝ်မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁူၵ်ႈႁူဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သုၵ်းဢၼ်ႁၢမ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးယဝ်ႉ ၽွင်းၼင်ႇၼႆ သမ်ႉမႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ။

ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈယႃႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇယၢၵ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈႁဝ်းမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေၵမ်းၼႆ …။

တႅမ်ႈ – လွမ်ႉမိူင်း ၵေးသီး

03 November 2023

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း