ပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး−ႁႃးမၢတ်ႉသ် ပူၼ်ႉမႃး 6 ဝူင်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႆႈ 6 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈဢမ်ႇ ထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 November 2023 (လိူၼ်သိပ်း သွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃး မၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး မီးယူႇမွၵ်ႈ 13,300 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5,000 ၵေႃႉ၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈဢေႇသုတ်း 30,000 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇဢမ်ႇယွမ်း 6,000 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးသမ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 1,200 ၵေႃႉ လႄႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဢိတ်ႇသရေး ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃႇၸႃႉ လူၺ်ႈတပ်ႉပႆလိၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေး လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 57 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ တီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဝႅတ်ႉပႅင်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႇမၢတ်ႉသ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး လူႉသဵင်ႈတၢႆၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 215 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2,800 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိတ်ႇသရေး ယိုတ်းသိမ်းလႆႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းယဝ်ႉသေ ယင်းမႄႇၶႂၢၵ်ႈၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃႇၸႃႉပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20−21 November 2023 ၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႂ်ႇ ဝဵင်း Tel Aviv မိူင်းဢိတ်ႇသရေး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်း ဢိတ်ႇသရေး ယိုဝ်းၵႅတ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ Hezbollah သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ လႄႈ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ Hezbollah ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း