ပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 16 ၵေႃႉ ပႃးၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၸမ် 16:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 16 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 3 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းပွၼ်သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 16 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈ MA 15 လဝ်း၊ ၵွင်ႈယိုဝ်းတရူၼ်း 1 လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1 လဝ်း လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၼၢႆႇၼၢႆႇဢူး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း