ပၢင်တေႃႇလွင်း Casino ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဢၼ်လႆႈငိၼ်းသဵင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း ယိပ်းတင်းၽူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ဢွၼ်ႇသေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတေႃႇလွင်း Casino သေဝႃႈ “သႂ်ႇၵႆႇ၊ သႂ်ႇသိူဝ်၊ သႂ်ႇၼၵႃးလႄႈ” ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၼၵ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈၶဝ်လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ် လီၶေႃးၶူမ်ၸွမ်း တႄႉတႄႉယူႇ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁၼ် ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼႂ်း Online ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2021 February 01 မႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ်သေ ထၢင်ႇႁၢင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ် Online လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းမႃး သမ်ႉပေႃးသႅမ်းလူင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုင်ႈယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးတႄႉတႄႉ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းတေႃႇလွင်း သမ်ႉပေႃး တူဝ်ႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လဵၼ်ႈမၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၸဵမ်တင်း ၵူၼ်းလူင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈ ဢၼ်သူင်လဵၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်သႅၼ်းၼုမ်ႇႁၢတ်ႈႁၢႆး ဢႃႇယု 10 ပၢႆ ထိုင်ပၢၼ်ဢႃႇယု 30 – 40 ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ယူႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပေႃႈမႄႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းလီသွၼ်ဢဝ် ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁုတၢင်းမေႃ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ လႆႈမႃးထူပ်းႁၼ် လဵၼ်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၸိူင်ႉၼႆ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇႁတ်း ဝူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈၶဝ်သေဢိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မႅၼ်ႈၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇလႆႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ႁဵတ်းတႃႇလႆႈ မႃး သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈသင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ်၊ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ၊ ပၼ်တၢင်းမေႃ ၼမ်ၼမ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇလႆႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းသေ ၸင်ႇတေပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶီႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢႆသေလိူဝ် လႆႈတူၵ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လဵၼ်ႈၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်း လဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၶွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇတႄႉတႄႉ ဢၼ်ၼႆႉ လီလႆႈႁေႉၵင်ႈ တႄႇဢဝ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးထိုင်တီႈ ၶႃႈႁႅမ်သၢႆၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၵၢၼ်တေႃႇ ၵၢၼ်လွင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ လီၼၵ်းၸႂ် လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။

ဢၼ်လဵၼ်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃၼွၼ်းလူႉၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ပၢႆးယူႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းဢွၵ်းဢေႃ တေလူတ်းလူင်း လွင်ႈပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်တေဢေႇ၊ ႁႅင်းသၢႆတႃၵေႃႈ တေတူၵ်းတေယွမ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်းသွၼ်ႁဵၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ တေႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ဢမ်ႇၶိုတ်းတင်း တၢင်ႇၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈမီး ပၼ်ႁႃပၢႆးၸႂ်မႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း ၵုမ်ႇမိုင်ႉၸွမ်းလွင်ႈၵျေႃႇလွင်ႈမူၼ်ႈ ၵုမ်ႇမိုင်ႉၸွမ်းၵၢၼ်တေႃႇ ၵၢၼ်လွင်းယူႇၵူၺ်းပေႃးၼႆ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ၶီႈၶႃႈလိပ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉထႅင်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလူင်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇတႄႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီတႅပ်းပႅတ်ႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈၸုင်ၸၼ်ဢဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ႈၸူးႁႃတီႈလႅင်းလႆႈ ၵမ်းလွႆးလွႆးၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ထတ်းၼႄဝႃႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပွႆႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ် တင်ႈပၢင်လွင်းၼိူဝ် Online ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ပဵၼ်တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၶိူင်ႇၶမ်ႉမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈၵူၼ်းလူင်လႄႈ ႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ် တီႈတႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉၼႆ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီ ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်း၊ သင်ဝႃႈ ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ မိူၼ်တင်းၶိုၼ်းယႃႉလူႉ ဝၢၼ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးမီးပၢင်တေႃႇ ပၢင်လွင်းၸိူင်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်သူင်လဵၼ်ႈ ပေႃးႁိုင်မႃးသမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶဝ်တေယၢင်ႈပႆၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်း ဢိတ်း ပေႃးႁႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ပႃးၶေႃးသင်ယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၼမ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶူဝ်းၶွင် လွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးလွင်းသုမ်းမႃးၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလူတ်ႉလူင်ႁၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁၢႆ လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူၼ်ၵေႃႈ ပေႃးၵႂႃႇမႃးပႆၵေႃႉလဵဝ် သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၵႆႉလႆႈငိၼ်းၵၼ် ၵႆႉလၢတ်ႈၶဝ်ႈႁူၵၼ်ယူႇ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃး ႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပၢႆသေလိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉပေႃးတူၵ်းၵိၼ်း တူၵ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းဢၼ်ၸႃႉၸိူဝ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ် ႁဵတ်းမႃးပႆႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဢၼ်ပႆႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ပႆႇမီးၵူၼ်းသူင်လဵၼ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈ ၶႂၢင်ၶႂၢင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းမႃး ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်မႃးတၢင်းတုၵ်ႉၶ႞ဢၼ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်ယႃႉလူႉ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၶွင်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယႃႉလူႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေႃႇလွင်း တီႈတေႉမၼ်း ၶဝ်လိုမ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယႂ်ႇမႃး တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇႁွႆးတိၼ်ပေႃႈမႄႈၶဝ် ဢွၼ်ယၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈပေႃႈမႄႈမၼ်း ပဵၼ်ၶီႈတေႃႇၶီႈလွင်းၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႇလွင်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီတတ်းႁၢၵ်ႈတႅပ်းႁူဝ် လွင်ႈတေႃႇလွင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးမူၺ်ႉပႅတ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း ပႆႇၽႄႈၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽၢႆႇလင်ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႆႉသမ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈယႂ်ႇ ၶဝ် ယူႇၽၢႆႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉသေ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ယိုင်ႈယႂ်ႇမႃး ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇတေပူတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်ႁူဝ်မၼ်းပႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇ တႃႉယႂ်ႇလူင်တေႉတေႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢိတ်းဢီႈသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉဢိတ်းဢွတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း လီလႆႈပဵၼ်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ မွတ်ႇႁၢႆပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ၊ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလီတူၺ်းပွတ်း  ႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လိူတ်ႈဢူၵ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၸူမ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

သင်ဝႃႈၸိူဝ်းသူၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈပုၼ်ႈတႃႇတေပူတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်း ဢၼ်ၸိုမ်းၶဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၼၼ်ႉလႆႈပေႃးၼႆၸိုင် ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတေပဵၼ် ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႇယႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၶွင်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တေယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးမိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇၼႆ ယႃႇပေလိုမ်းဝူၼ်ႉသေၵမ်း။

ပၢႆၵမ် − လႅင်းသၢႆၶိူဝ်း

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း