ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2023−2024 တီႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2023−2024 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2023−2024 ၼႆႉ မီး ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းပွင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၶူး လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 1,002 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2023−2024 တီႈလွႆတႆးလႅင်း

 

 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသေၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ် ပဝ်ႈ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ− ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမေႃလိၵ်ႈ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင် ၽူႈၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈဝႃႈ ႁင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းဝႃႈ ပေႃးသူဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈ သူတေလႆႈႁဵတ်းသူၼ်ဢိူဝ်ႈ တီႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းႁဝ်းလႃးလႃး၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ တဵမ်တူဝ်၊ မီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈမႃးပေႃးၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈပဵၼ်မႄႈ လူဝ်ႇမေႃပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ် လိၵ်ႈဢဝ်လၢႆး ယႃႇၸႂ်ယႂ်ႇတီႈၶူးၶဝ်သွၼ်ပၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယင်းလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်ၶူႈသွၼ်လိၵ်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမေႃ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ သွၼ်ပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈမိူၼ်လုၵ်ႈမိူၼ်လၢင်းႁဝ်း ယႃႇပေမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၸိူဝ်ႉၼၼ် ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ လုၵ်ႈႁဝ်းလၢၼ်ႁဝ်း တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇ လႆႈၼႆ လႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵႅဝ်ႈပၢင် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ၶူႈၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ၽူႈၵွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၵၢင် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၸၢႆးၾူႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းၶူးၶဝ် မွၵ်ႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းယဝ်ႉတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2023−2024 ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း