ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024−2025

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024−2025 ၼႆသေ ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈလုၵ်းႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင် ၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးမွၵ်ႇၵွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၶူး ဢုတ်ႉတမ ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ  တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမေႃပၼ်ႁႅင်းလုၵ်းလၢင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023−2024 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ်းထူၼ်ႈသၢမ် (March 2024) မႃး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2024) ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်သေ ၸင်ႇၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024−2025 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း