ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႄႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးမႃးၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ 1. ႁဵတ်းသင်လႄႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈတြႃး၊ ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ၊ 2. လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယူႇၼႂ်းၽေးၶဵၼ် ၵူၼ်ႈမိူင်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉ၊ 3. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယွမ်း (တၢႆ၊ ယဵၼ်း၊ ပၢႆႈ)၊ 4. ပီႊ 2025 ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁဝ်းၸၢင်ႈသုမ်းမိူင်းထႅင်ႈ၊ လႄႈ 5. တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ (ၵ) လူဝ်ႇမီးသတိ၊ (ၶ) ပိုၼ်း (င) ႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ လူဝ်ႇၶၢမ်ႇတုၵ်ႉၶလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶူးၸၢႆးၸၢႆးငိုၼ်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း၊ တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁွမ်ႁဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵၢၼ်ႁွမ်ႁဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇပေႉၵိၼ်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶိုၼ်း၊ ပိုၼ်းတႆးၵေႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃး လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပေႃးႁၢႆၼႆ ဢမ်ႇမီး၊ မုၵ်ႉၸုမ်းဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းသေတိုၵ်း၊ ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းသေတိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၾိင်ႈတႆးဢၼ်လိုဝ်းလင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ ႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼဵပ်ႉငႃးဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

               

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း