ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 84 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼၼ်ႉ  မီးၸဵမ်ၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၾိင်ႈငႄႈတၢင်းၵႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇလိုမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ပေႃးတေမေႃႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းၶူးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႆးၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း