ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  NCA (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်း တင်း ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28-29 March 2023 လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးမႃး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼိုင်၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၾႅတ်ႇတရႄႇ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်မိူင်း 2008 ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA-S EAO 7 ၸုမ်း လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆႉ ၽၢႆႇ NCA-S EAO မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း (RCSS) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း (ALP) လႄႈ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငႄး (NMSP)၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇတၢၼ်းထေး (DKBA)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ (KNU/KNLA−PC)၊ ၵျႃႇၽူး (LDU)၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်း (PNLO) ဢိၵ်ႇ ၽၢႆႇၵၢၼ်လုမ်း 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ NSPNC သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း ႁူမ်ႈ 7 ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း