ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ဝၼ်းထီႉ 12 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႈတပ်ႉၸုမ်း 505 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း