ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 43 တီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆလႄႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႆႈၸတ်းႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (ASEAN) ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 5-7 September 2023 တီႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈလႄႈ မီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆသေ ယူႇတီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၵေႃႈ လႆႈၸတ်းပလိၵ်ႈ တင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ 13,000 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈထိုင် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး ႁိူဝ်းတိုၵ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းလႆႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူႈလၢႆးတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 43 တီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး
Kursi untuk perwakilan Myanmar kosong saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023). Pertemuan ini dipimpin Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
4-09-2023

ဝၢႆးသေလွင်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 September 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်း သိူဝ်ႇတၢင်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ) ၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇယီႇယၼ်ႇ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း 1 ပီႊလႂ် 2 ပွၵ်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ လႄႈ ႁၢင်ပီႊသေ တေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊၼၼ်ႉ လိူဝ်သေတေမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးပႃးၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း