ပၢင်ၵုမ်ႇဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေဢွၼ်ၸတ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တေဢၢၼ်းၸၢတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18-19 January 2022 သေ တေမီးတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း တီႈဝဵင်းသဵမ်ႇမရၢတ်ႉ (Siem Reap) မိူင်းၵမ်းပေႃးတီးယႃးၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇပဵၼ်ဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈပႃးသေ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ် ဢၼ်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၢႆးသေ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2022 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမိူင်းပရူႇၼၢႆး ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၊ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ မလေးသျႃး လႄႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ လႆႈမႃးႁွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး Prak Sokhonn လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေၸႂ်ႉလွၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတူဝ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး Prak Sokhonn ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈဝႆႉ တႃႇတေပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ  တီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ထုၵ်ႇၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၼႆႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တေမီးပႃး လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း