ပၢင်ၵုမ် UNGA ပွၵ်ႈၵမ်း 77 လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ 12 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်း UNHRC

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations General Assembly – UNGA) ပွၵ်ႈၵမ်း 77 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ 14 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNHRC ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

UNHRC မီးဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်း 47 ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈလိူၵ်ႈဢဝ် 14 ၸိုင်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် UNHCR ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ သူႇတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ 12 ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ UNHRC ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

12 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ UNHRC ၼၼ်ႉ တေမီးမိူင်း Vietnam, Bangladesh, South Africa, Algeria, Belgium, Chile, Costa Rica, Georgia, Kyrgyzstan, Maldives, Morocco  လႄႈ Romania ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း